fbpx

REGULAMIN SERWISU www.wineexpopoland.pl / www.warsawoilfestival.pl

§ 1 Definicje

1. https://www.wineexpopoland.pl/ – serwis dla uczestników targów Wine Expo Poland & Warsaw Oil Festival organizowanych przez Polskie Biuro Numizmatyczne

2. Właściciel serwisu – Polskie Biuro Numizmatyczne sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 22/24 lok. 22, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379477 postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, posiadające numer REGON 142762642 oraz numer NIP 701-02-85-798

3. Użytkownik serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w https://www.wineexpopoland.pl/– i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą adresu e-mail i unikalnego hasła.

4. Rejestracja konta –wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wysyłkę informacji handlowych.

5. Rejestracja na targi –zgłoszenie chęci udziału w targach poprzez kliknięcie butona „Zapisz się” dostępnego po zalogowaniu się do konta użytkownika oraz wypełnieniu ankiety marketingowej.

6. Organizator targów – Polskie Biuro Numizmatyczne sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 22/24 lok. 22, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379477 postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, posiadające numer REGON 142762642 oraz numer NIP 701-02-85-798

§ 2 Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Biuro Numizmatyczne sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 22/24 lok. 22 (dalej Biuro Numizmatyczne).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Polskie Biuro Numizmatyczne można skontaktować się z nami mailowo: info (at) wineexpopoland.pl lub telefonicznie: 0048/ 531 814 009.

3. Państwa dane osobowe w Polskie Biuro Numizmatyczne przetwarzane są:

– W celu wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki informacji handlowychoraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)).
– W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
– Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO)
– W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO)
– W systemach informatycznych Polskiego Biura Numizmatycznego w celach administracyjnych i informacyjnych służących do obsługi targów i imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit.b i f RODO)
-W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
– W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
– W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-Do zarządzenia i prowadzenia serwisu https://www.wineexpopoland.pl/– co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jako Polskie Biuro Numizmatyczne dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla Polskie Biuro Numizmatyczne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– Dostawcom usług zaopatrujących Polskie Biuro Numizmatyczne w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym).
– Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
– Dostawcom usług transportowych.
– Instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS Należymy do:
– Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania–oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
– Podwykonawcom naszych usług.
– Dostawcą usług marketingowych i reklamowych.

5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usług lub możemy odmówić podpisania umowy.

6. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo praw o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. telefonu z informacjami o nowych targach i usługach.

8. Państwa dane są przechowywane przez okres:

– Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
– do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W związku z przetwarzaniem przez Polskie Biuro Numizmatyczne Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
-dostępu do danych,
-sprostowania danych,
-zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
-sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-przenoszenia danych.

10. Źródłem pochodzenia Państwa danych są: formularz rejestracyjny z targów, serwis
internetowy https://www.wineexpopoland.pl/ lub newsletter ze stron internetowych targów lub zostały pozyskane z innych powszechnie dostępnych źródeł.

11. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z Polskiem Biurem Numizmatycznym telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie Polskiego Biura Numizmatycznego.

12. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

13. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.

14. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 3 Korzystanie z www.wineexpopoland.pl

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług www.wineexpopoland.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.

2. Serwis www.wineexpopoland.pl służy do:
– rejestracji użytkowników na targi
– rejestracji na imprezy towarzyszące targom
– umawiania spotkań z wystawcami
– aktywacji zaproszeń
– generowania wejściówek na targi oraz imprezy towarzyszące

3. www.wineexpopoland.pl jest uruchamiany przez właściciela serwisu w związku organizowaniem specjalistycznych wydarzeń, zwanych dalej Targami.

4. Użytkownikiem www.wineexpopoland.pl może zostać osoba, która założyła konto, wypełniając formularz rejestracyjny i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych w ramach www.wineexpopoland.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Właściciel serwisu świadczy wymienione w punkcie 2 usługi elektroniczne osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Użytkownikami www.wineexpopoland.pl mogą więc być Profesjonalni Zwiedzający, zamierzający zamówić lub zakupić dokument wstępu na Targi za pośrednictwem www.wineexpopoland.pl, a także zaproszeni przez wystawców Goście, dokonujący aktywacji zaproszeń otrzymanych na dane Targi. Użytkownikami www.wineexpopoland.pl nie mogą być osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.

6. Użytkownikiem www.wineexpopoland.pl zostaje się w momencie założenia konta potwierdzonego przez Właściciela serwisu w sposób, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem www.wineexpopoland.pl wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

8. Założenie konta w serwisie www.wineexpopoland.pl następuje po wypełnieniu formularza: zarejestruj się, a następnie po akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, tel. komórkowy) informacji handlowych.

9. Dane podane przy zakładaniu konta podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez właściciela serwisu, w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu podania danych i przesłania do weryfikacji, jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość podanych danych, konto zostaje aktywowane, a Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane usunięte z systemu.

10. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.

11. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta, aktualizacja danych będzie odbywać się w zakładce „Konto użytkownika”.

12. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez www.wineexpopoland.pl obowiązków usługodawcy.

13. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone www.wineexpopoland.pl na adres e-mail: info (at) wineexpopoland.pl przed wykonaniem usługi przez www.wineexpopoland.pl oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez właściciela serwisu.

14. Użytkownik rejestrując konto w www.wineexpopoland.pl oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) a także wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres email.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta.

16. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub wysyłkę informacji handlowych jest jednoznaczne z usunięciem konta przez właściciela serwisu.

17. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.

18. Do rejestracji na dane Targi uprawnieni są Użytkownicy Serwisu reprezentujący branże związane z tematyką Targów.

19. Rejestracji na dane Targach za pośrednictwem Serwisu można dokonywać w okresie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Targów.

20. Profesjonalni Zwiedzający, którzy nie posiadają konta w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w sposób o którym mowa w § 2 pkt. 10. W przypadku posiadania konta, należy zalogować się z użyciem hasła dostępu do konta.

21. Rejestracji na danych targach dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie

22. Rejestracji na wydarzenia towarzyszące wymagające uiszczenia opłaty dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty rejestracyjnej.

23. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na wydrukowanym dokumencie wstępu (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.

24. Wydrukowany dokument wstępu będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na teren targów.

25. Dokument wstępu nie może być przerabiany, kopiowany albo udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na dokumencie. Organizator targów zastrzega sobie prawo do uznania biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na dokumencie wstępu.

26. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego dokumentu wstępu, obowiązującego w danym dniu Targów, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu Targów, a Organizator Targów nie dokonuje zwrotu należności.

27. W www.wineexpopoland.pl istnieje możliwość aktywacji zaproszenia, gdzie wymagana jest rejestracja danych posiadacza zaproszenia tj. Profesjonalnego Zwiedzającego, zgodnie z zasadami o kreślonymi w regulaminie.

28. Zaproszenie zarejestrowane za pośrednictwem www.wineexpopoland.pl upoważnia osobę wskazaną w zaproszeniu imiennym lub posiadacza zaproszenia na okaziciela – Profesjonalnego Zwiedzającego do wstępu na dane targi lub inne wydarzenie w terminach określonych w zaproszeniu.

29. Do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie założenia konta w serwisie, a następnie poprzez rozpoczęcie korzystania z www.wineexpopoland.pl

30. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.

31. Umowa sprzedaży (zakupu) dokumentu wstępu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez właściciela serwisu płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu.

32. Właściciel serwisu może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:

a) podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta

b) udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody właściciela serwisu

33. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

34. Właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.

35. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Właściciela Serwisu.

36. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.

37. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu lub siły wyższej.

38. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Targów lub innego wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił za pośrednictwem Serwisu dokument wstępu, prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego dokumentu.

39. Właściciel Serwisu podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

40. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane i zabezpieczane przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

41. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu.

42. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).

43. Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to Właściciel Serwisu nie zaakceptuje takiej rejestracji, chyba, że regulamin wybranej imprezy targowej będzie dopuszczał taką możliwość.

44. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

45. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.

46. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres: info (at) wineexpopoland.pl albo listownie na adres Polskie Biuro Numizmatyczne sp. z o.o., ul. Grójecka 22/24 lok. 22, Warszawa

a) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu – w terminie 1 miesiąca od dnia założenia konta lub aktywacji konta w Serwisie;

b) w sprawach związanych z wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem

Serwisu ( zamówienie lub sprzedaż usługi/biletu wstępu, wystawienie faktury) – w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Targów.

47. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni od daty jej złożenia wpływu do Właściciela Serwisu.

48. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 53 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy Właściciel Serwisu napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).

49. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.

50. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania https://www.wineexpopoland.pl/– w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronach internetowych https://www.wineexpopoland.pl/–

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a właścicielem serwisu, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

6. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.